De första fyra Rotarianerna: Gustavus Loer, Silvester Schiele, Hiram Shorey och Paul Harris. Bilden tagen mellan 1905-1912 i Chicago.

Historia

Den 23 februari 1905 presenterade Paul Harris tillsammans med några goda vänner i Chicago sin idé att bilda det yrkesnätverk som blev Rotary.

Tanken var redan från början att förena det professionella utbytet med ett socialt engagemang, vilket det fanns ett behov av i den redan då mångkulturella staden Chicago, samtidigt som effekten av den samverkan skulle berika både medlemmarna och samhället.
 
Namnet Rotary kom av att ansvaret för verksamhetens möten skulle rotera mellan medlemmarna och därmed också mellan deras arbetsplatser.
 
Rörelsen, som är politiskt och religiöst oberoende, växte snabbt. Vi är numera drygt 1,4 miljoner medlemmar i drygt 200 länder, organiserade i klubbar, distrikt och zoner.
 
Program och projekt är utformade både för att möta sociala och  professionella behov som finns i våra egna närsamhällen och för att hjälpa människor över hela världen. I första hand är projekten lokala, där vi klubbmedlemmar gemensamt skapar förutsättningar genom att bidra med kunskap, tid och finansiering.
 
I takt med utvecklade kommunikationer och ett större globalt kulturutbyte har dessutom både intresse och möjligheter ökat för engagemang mellan klubbar och rotarianer, i det internationella nätverk som Rotary numera är.
 

Rotary i Sverige 

I Sverige startade den första rotaryklubben i Stockholm 1926 följt av Göteborgs Rotaryklubb som chartrades 1927.

Rotary i Sverige har vuxit till för närvarande ca 500 klubbar med drygt 18 000 medlemmar, vilket gör oss till ett av de Rotarytätaste länderna i världen.
 
Den 23 februari är Rotarys årsdag som firas i många klubbar runt om i världen.

Klubbar - medlemmar

Varje rotaryklubb är en ideell förening som inte arbetar för ekonomisk vinning. Ingen begränsning finns för medlemskap i en klubb vad det gäller kön, ras, religion, politisk uppfattning etc.
Inga hemligheter eller speciella cermonier finns!
 
Medlemmar i en rotaryklubb är kvinnor och män som kan styra över sin tid, som vill öka sin kontaktyta och vill bidra till ett bättre samhälle och en bättre värld! Som dessutom vill ha trevligt i vänners närvaro. För att bli medlem krävs att man rekommenderas av annan medlem för att sedan väljas in i klubben.
 
Som medlem är du alltid välkommen till alla världens Rotaryklubbar. Det finns alltid någonstans att vända sig för att skapa nya kontakter och inhämta kunskap. En dag i veckan har Rotaryklubbarna antingen frukost-, lunch- eller kvällsmöten med aktuellt föredrag eller studiebesök. Det gör att medlemmarnas samhälls- och allmänkunskap ständigt uppdateras.
 
Nytt Rotaryår börjar 1 juli varje år. Rotary Internationals (RI) President och ordföranden i Rotary Foundations styrelse tillträder sina tjänster och tjänstegör i ett år. Detsamma gäller för Presidenter och styrelseuppdrag på lokal nivå.

rotary international

RI PRESIDENT 2022-2023

Jennifer Jones, Rotary Club of Windsor-Roseland, Ontario, Canada

Rotarys syfte

Under Rotarys första årtionde fastställde medlemmarna vägledande principer som utvecklades till det som nu kallas Rotarys syfte.
De lade till främjande av fred år 1921 och gjorde språket mer könsneutralt 1989 och 1995.
 
Rotarys syfte är att verka för tjänandets ideal som
grundval för all värdig affärsverksamhet och särskilt
att uppmuntra och främja:
 
  1. Personlig bekanskap som ett medel att tjäna.
  2. Höga etiska krav inom näringsliv och yrken. Erkänna värdet och behovet av alla yrkesgrupper.
  3. Varje rotarians tillämpande av tjänandets ideal som människa, yrkesperson och samhällsmedborgare.
  4. Internationell förståelse, god vilja och fred genom ett världsomfattande kamratskap.
 
 

IMAGINE, A WORLD THAT DESERVES OUR BEST WHERE WE GET UP EACH DAY KNOWING THAT WE CAN MAKE A DIFFERENCE